About the Author

Seira Wilson, Senior Books Editor